17 February 2015

Kuwaresma

KUWARESMA
ni: John B. Juat

Muling ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika
Ang panahon na tinatawag na Kuwaresma
Apatnapung araw ng panalangin at pagpapakumbaba,
Pag-aayuno't mabuting paggawa sa ating kapwa

Sa paglagay ng pari ng abo sa ating noo
Talikuran natin ang kasalanan at maniwala sa ebanghelyo
Paalala ito na sa dulo ng buhay tayo'y babalik sa abo
Kaya dapat nating seryosohin ang ating buhay Kristyano

Tayo'y magrosaryo, magumpisal at magsimba
Magsakripisyo tayo at basahin ang bibliya
Seryosohin natin ito; Bigyan natin ito ng halaga
Upang mapasa-atin ang napakaraming biyaya

Ating ipagdasal na sa Kuwaresma, ating mapagtanto
Na mabilis lamang ang ating buhay dito sa mundo
Buhay ay ating pahalagahan dahil buhay ay regalo
Para sa katapusan nito, makasama natin si Hesukristo